Quy định

Chính sách và điều khoản thanh toán bài thi TOPIK
Quy định
27/12/2023

Chính sách và điều khoản thanh toán bài thi TOPIK

Thời gian thanh toán Thí sinh cần phải thực hiện thanh toán trong thời gian 30 phút sau khi hoàn thành khai thông tin và chuyển sang trang thanh toán. Sau thời gian này, để tiếp tục đăng ký, thí sinh cần thực hiện lại quá trình đăng ký.


Quy định đăng ký thi bài thi TOPIK
Quy định
27/12/2023

Quy định đăng ký thi bài thi TOPIK

Nhằm giúp Thí sinh có thông tin đầy đủ và chính xác nhất về những quy định khi đăng ký thi bài thi TOPIK tại IIG Việt Nam, chúng tôi xin thông báo quy định cụ thể như sau:Quy định về giấy tờ tùy thân & ảnh thẻ kỳ thi TOPIK
Quy định
27/12/2023

Quy định về giấy tờ tùy thân & ảnh thẻ kỳ thi TOPIK

Nhằm giúp Thí sinh có thông tin đầy đủ và chính xác nhất về các quy định đối với ảnh và giấy tờ tùy thân sử dụng khi đăng ký và dự thi bài thi TOPIK do IIG Việt Nam tổ chức, chúng tôi xin thông báo quy định cụ thể như sau:

Policies and Terms of Payment
Quy định
30/10/2023

Chính sách và điều khoản thanh toán

Thời gian thanh toán – Đối với các bài thi thanh toán trực tuyến Thí sinh cần phải thực hiện thanh toán trong thời gian 30 phút sau khi hoàn thành khai thông tin và chuyển sang trang thanh toán. Sau thời gian này, để tiếp tục đăng ký, thí sinh cần thực hiện lại quá trình đăng ký.


Quy định đăng ký dự thi các bài thi Tin học
Quy định
30/10/2023

Quy định đăng ký dự thi các bài thi Tin học

Nhằm giúp Quý khách có thông tin đầy đủ và chính xác nhất về những quy định khi đăng ký thi các bài thi Tin học tại IIG Việt Nam, chúng tôi xin thông báo quy định cụ thể như sau:Quy định về giấy tờ tùy thân khi đăng ký thi và dự thi (1)
Quy định
03/10/2023

Quy định về giấy tờ tùy thân khi đăng ký thi và dự thi

Nhằm giúp Quý khách có thông tin đầy đủ và chính xác nhất về những quy định đối với giấy tờ tùy thân khi đăng ký và dự thi các bài thi tại IIG Việt Nam, chúng tôi xin thông báo quy định cụ thể như sau


Chính sách và điều khoản thanh toán bài thi AP
Quy định
19/09/2023

Chính sách và điều khoản thanh toán bài thi AP

Thời gian thanh toán   Thí sinh cần phải thực hiện thanh toán trong thời gian 30 phút sau khi hoàn thành khai thông tin và chuyển sang trang thanh toán. Sau thời gian này, để tiếp tục thanh toán thí sinh cần thực hiện lại quá trình thanh toán.  


Chính sách chuyển lịch thi, hủy thi và hoàn lệ phí thi kỳ thi AP
Quy định
19/09/2023

Chính sách chuyển lịch thi, hủy thi và hoàn lệ phí thi kỳ thi AP

Thí sinh có trách nhiệm đăng ký đúng môn thi. Sau khi hoàn tất đăng ký và thanh toán, thí sinh không thể thay đổi (các) môn thi đã chọn. Nếu thí sinh muốn hủy lịch thi (không đăng ký môn thi nào), thí sinh cần gửi yêu cầu cho IIG Vietnam trước 23:59 ngày 01/11/2023 (giờ Việt Nam) thông qua email [email protected].

Quy định về giấy tờ tùy thân khi đăng ký thi và dự thi (1)
Quy định
03/10/2023

Quy định về giấy tờ tùy thân khi đăng ký thi và dự thi

Nhằm giúp Quý khách có thông tin đầy đủ và chính xác nhất về những quy định đối với giấy tờ tùy thân khi đăng ký và dự thi các bài thi tại IIG Việt Nam, chúng tôi xin thông báo quy định cụ thể như sau
Quy định đăng ký dự thi các bài thi Tin học
Quy định
30/10/2023

Quy định đăng ký dự thi các bài thi Tin học

Nhằm giúp Quý khách có thông tin đầy đủ và chính xác nhất về những quy định khi đăng ký thi các bài thi Tin học tại IIG Việt Nam, chúng tôi xin thông báo quy định cụ thể như sau:Chính sách và điều khoản thanh toán bài thi TOPIK
Quy định
27/12/2023

Chính sách và điều khoản thanh toán bài thi TOPIK

Thời gian thanh toán Thí sinh cần phải thực hiện thanh toán trong thời gian 30 phút sau khi hoàn thành khai thông tin và chuyển sang trang thanh toán. Sau thời gian này, để tiếp tục đăng ký, thí sinh cần thực hiện lại quá trình đăng ký.


Quy định đăng ký thi bài thi TOPIK
Quy định
27/12/2023

Quy định đăng ký thi bài thi TOPIK

Nhằm giúp Thí sinh có thông tin đầy đủ và chính xác nhất về những quy định khi đăng ký thi bài thi TOPIK tại IIG Việt Nam, chúng tôi xin thông báo quy định cụ thể như sau:Quy định về giấy tờ tùy thân & ảnh thẻ kỳ thi TOPIK
Quy định
27/12/2023

Quy định về giấy tờ tùy thân & ảnh thẻ kỳ thi TOPIK

Nhằm giúp Thí sinh có thông tin đầy đủ và chính xác nhất về các quy định đối với ảnh và giấy tờ tùy thân sử dụng khi đăng ký và dự thi bài thi TOPIK do IIG Việt Nam tổ chức, chúng tôi xin thông báo quy định cụ thể như sau:Policies and Terms of Payment
Quy định
30/10/2023

Chính sách và điều khoản thanh toán

Thời gian thanh toán – Đối với các bài thi thanh toán trực tuyến Thí sinh cần phải thực hiện thanh toán trong thời gian 30 phút sau khi hoàn thành khai thông tin và chuyển sang trang thanh toán. Sau thời gian này, để tiếp tục đăng ký, thí sinh cần thực hiện lại quá trình đăng ký.


Chính sách và điều khoản thanh toán bài thi AP
Quy định
19/09/2023

Chính sách và điều khoản thanh toán bài thi AP

Thời gian thanh toán   Thí sinh cần phải thực hiện thanh toán trong thời gian 30 phút sau khi hoàn thành khai thông tin và chuyển sang trang thanh toán. Sau thời gian này, để tiếp tục thanh toán thí sinh cần thực hiện lại quá trình thanh toán.  


Chính sách chuyển lịch thi, hủy thi và hoàn lệ phí thi kỳ thi AP
Quy định
19/09/2023

Chính sách chuyển lịch thi, hủy thi và hoàn lệ phí thi kỳ thi AP

Thí sinh có trách nhiệm đăng ký đúng môn thi. Sau khi hoàn tất đăng ký và thanh toán, thí sinh không thể thay đổi (các) môn thi đã chọn. Nếu thí sinh muốn hủy lịch thi (không đăng ký môn thi nào), thí sinh cần gửi yêu cầu cho IIG Vietnam trước 23:59 ngày 01/11/2023 (giờ Việt Nam) thông qua email [email protected].