LỊCH THI VÀ KẾT QUẢ

STT Bài thi Ngày thi Thời gian thi Địa điểm thi Ngày trả kết quả
1 93 - TOPIK I 14/04/2024 9:40 - 11:20 Vietnam 30/05/2024
2 93 - TOPIK II 14/04/2024 12:50 - 16:20 Vietnam 30/05/2024
3 94 - TOPIK I 12/05/2024 9:40 - 11:20 Vietnam 27/06/2024
4 94 - TOPIK II 12/05/2024 12:50 - 16:20 Vietnam 27/06/2024

Lưu ý: Thí sinh cần có mặt đúng phòng thi, trước giờ thi đã được thông báo muộn nhất là 30 phút. Sau thời gian này, thí sinh sẽ không được vào phòng thi